Beta Test - v02  v01  Update  Verze  Vývoj  Chyby  Aktualizace  Statistika Webu  Hlášení chyb  Beta Test

 

Datum

Typ

Název

Popis

Verze

Vyjde

1.3.19

New

Bugtraq Database

 

0.2

v.12

1.3.19

Update

Threats

 

0.2

v.12

1.3.19

New

Cyber battlefield

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Správce systému

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Bugtraq

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Malware

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Phishing

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Vulnerebility

 

0.1

v.12

1.3.19

New

Exploit

 

0.1

v.12

1.3.19

Change Database  0.2v.12
1.4.19New CyberWar  0.1v.13
1.4.19New Škola  

0.1

v.12

1.4.19New Školení  0.1v.13
1.4.19New Sylaby  

0.1

v.13
1.4.19New Databáze Hot News  

0.1

v.13